KBT – Kognitiv Beteendeterapi

KBT (kognitiv beteendeterapi) utgår från att mänskliga problem har sitt ursprung i hur vi ser på oss själva och vår omgivning. Det handlar om sambandet mellan hur vi tänker, känner och handlar. Våra tankar, känslor och beteenden styr och påverkar varandra ömsesidigt. Exempelvis kan negativa tankar bidra till nedstämdhet och ledsenhet som kan påverka att vi drar oss undan eller att vi blir passiva. Känslomässig sårbarhet och svårigheter att kontrollera starka känslor kan göra att våra relationer kan bli ansträngda. KBT fokuserar på att förändra de tankemönster och beteenden som håller kvar och förvärrar problemen. KBT används bl. a vid följande problemområden: Depression, generaliserad ångest, paniksyndrom, social fobi, specifika fobier, tvångssyndrom, relationsproblem, sömnsvårigheter, stress och utmattning.

Vid en första kontakt får du information om hur vi kommer att arbeta och du får möjlighet att berätta om dina svårigheter och de eventuella förändringar som du önskar. Efter att vi har gått igenom din livssituation och dina erfarenheter kommer vi överens om vad vi ska lägga fokus på och hur vi ska arbeta för att hitta mera fungerande strategier. Vi arbetar tillsammans i en aktiv och fokuserad psykoterapi och samarbetet utgör en viktig grund. Vi utforskar mönster som inte har varit till nytta utan snarare har utgjort ett hinder. Insikt i den egna livshistorien och hur dina problem kan ha uppstått är ofta en viktig del i en psykoterapeutisk process. Eftersom känslor och relationer är viktiga delar i våra liv är teorin om affekter och anknytning viktiga utgångspunkter i psykoterapi.

image (42)

image (4)